Mail icon sp9p@poczta.onet.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Nabór do klas I

UWAGA RODZICE!

Klasy I
rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są dzieci:
1)    dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym;
2)    dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma  rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o  możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I do pobrania w sekretariacie lub do wydrukowania ze strony internetowej szkoły od 5 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 roku.

 

DO POBRANIA: 

 ośw. woli uczęszczania    ośw. o zamieszkaniu    wniosek    zgłoszenie

 

 ZASADY NABORU UCZNIÓW

 do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie

w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9

w  Bełchatowie

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 4. Zarządzenie Nr 23/2018 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 stycznia 2018 roku.
 5. Uchwała nr XXXII/278/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

 1. Statut  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie.

 

§1.

Naboru do klas pierwszych Zespół dokonuje od 05.02.2018r. do 16.03.2018r. w godzinach pracy sekretariatu Zespołu tj. od godziny 7.30 do godziny 15.30.

§2.

1. W roku 2018 do klasy pierwszej Zespołu przyjmowane są dzieci:

1)  7 letnie (urodzone w 2011 r.) objęte obowiązkiem szkolnym ,

2)  6 letnie (urodzone w 2012 r.) – na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, mają prawo odbycia                      w Zespole obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, pod warunkiem, że Zespół dysponuje miejscami w oddziale przedszkolnym. Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych reguluje odrębny regulamin.

§3.

 1. Do pierwszej klasy z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu. Dzieci spoza obwodu Zespołu przyjmowane są tylko w przypadku, gdy Zespół posiada wolne miejsca.
 2. Oddziały klas pierwszych tworzone są poprzez dobieranie do nich dzieci w jak najbardziej zbliżonym wieku, począwszy od najmłodszych.
 3. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Zespołu dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy pierwszej odstępując od zasady,                     o której mowa w ust. 2.
 4. Liczba dzieci w klasach pierwszych nie może przekraczać 25, z wyjątkiem oddziałów integracyjnych.
 5. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie może przekraczać 20, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi na podstawie odrębnych przepisów przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

§4.

1. W przypadku większej ilości kandydatów do oddziałów klas pierwszych Zespołu zamieszkałych poza obwodem Zespołu, niż liczba wolnych miejsc w tych oddziałach, zostanie przeprowadzona rekrutacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu.

2. Prace komisji rekrutacyjnej realizowane są na terenie placówki, w terminach wskazanych przez Dyrektora Zespołu.

3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku Zespołu, listy zawierającej imiona                i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Na liście podaje się najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia lub informację                  o liczbie pozostałych wolnych miejsc w klasach pierwszych w Zespole.

§5.

1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy ogłoszenie Zasad naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w  Bełchatowie na rok szkolny 2018/2019, w razie potrzeby - wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym zasad naboru uczniów, obowiązujących                   w Zespole oraz  zorganizowanie naboru zgodnie z przepisami ustawy, rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

2. Dane osobowe dzieci, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko ukończy klasę pierwszą w Zespole. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Zespole  przez okres jednego roku.

§6.

1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 • od 05.02.2018r. do 16.03.2018r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 19.03.2018r. do 22.03.2018 r. –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej                                     i dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;  
 • 23.03.2018r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 26.03.2018r. do 29.03.2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 30.03.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • od 01.06.2018r. – 27.08.2018r. - nabór uzupełniający, przeprowadzany  w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wnioski kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Bełchatów, spełniających następujące kryteria:

1) ) rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w Zespole- 3 pkt,

2) dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w Zespole -              2 pkt,

3) w obwodzie szkolnym zamieszkuje babcia lub dziadek wspierający rodziców ( prawnych opiekunów) w zapewnieniu dziecku należytej opieki – 1 pkt,

4) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 1 pkt,

5) odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby Zespołu jest nie większa niż 3 km - 1 pkt.

3. Wnioski kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Miasto Bełchatów komisja rekrutacyjna rozpatruje na etapie naboru uzupełniającego i bierze pod uwagę kryteria jak na pierwszym etapie rekrutacji.

§7.

1. Przy zapisywaniu dziecka do Zespołu rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty i dane:

1)   w przypadku kandydata zamieszkałego w obwodzie Zespołu - zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Zespołu (wzór-załącznik nr 1) , a w przypadku kandydata zamieszkałego poza obwodem Zespołu - wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Zespołu  (wzór - załącznik nr 2) wraz z odpowiednimi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w § 7;

2) własny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport);

3)  akt urodzenia dziecka;

4)  PESEL dziecka;

5)  adres zamieszkania dziecka;

6)  w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – odpowiednie orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz  nieobowiązkowo - inne dokumenty świadczące o potrzebie kształcenia specjalnego                         i specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka.

§ 8.

 1. Spełnianie kryteriów wskazanych w § 6 ust. 2 musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz inne dokumenty dołączone do wniosku (wzór załącznik nr 2):
 2. Oświadczenie, że odległość miejsca zamieszkania kandydata od  siedziby Zespołu jest nie większa niż 3 km (załącznik nr 3),
 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta/wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności.

§ 9.

 1. Jeśli w wyniku rekrutacji liczba dzieci w klasach pierwszych w Zespole jest mniejsza niż ilość wolnych miejsc, do placówki mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Miasto Bełchatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując odpowiednio przepisy niniejszych zasad.

§ 10.

1. Zasady naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2017/2018 podlegają ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Zespołu oraz na stronie internetowej Zespołu.

2. Zasady naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2018/2019 wchodzą w życie z dniem                      05.02.2018r.

 

 

 

 

Wykaz załączników do Zasad naboru uczniów do klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2018/2019:

 • Załącznik nr1 ,,Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 9                      

   w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie”

 • Załącznik nr2 ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły     

   Podstawowej nr 9  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie”

 •    Załącznik nr 3 – „Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od     

   siedziby Zespołu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oswiadczenie_o_zamieszkaniu_do_3km.doc oswiadczenie_o_zamieszkaniu_do_3km.docoSwiadczenie_woli_uczEszczania.doc oSwiadczenie_woli_uczEszczania.docwniosek.doc wniosek.doczgloszenie.doc zgloszenie.doc

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Elżbieta Kudaj
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały gimnazjalne)
mgr Elżbieta Kudaj
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 44010 odwiedzin