Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Nabór do klas I

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW

 do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie

w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9

w  Bełchatowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 i poz. 1378 oraz z 2021r. poz.4).
 2. Zarządzenie Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 20 stycznia 2021 roku .
 3. Uchwała nr XXXII 278/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017r.
 4.  Uchwała nr XXXIII 287/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 marca 2017r.

 

 

§ 1.

Naboru do klas pierwszych Zespół dokonuje od 08.02.2021r. do 17.03.2021r. w godzinach pracy sekretariatu Zespołu tj. od godziny 7.30 do godziny 15.30.

§ 2.

 1. W roku 2021 do klasy pierwszej Zespołu przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w 2014 r.) objęte obowiązkiem szkolnym , którym nie odroczono rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, mają prawo odbycia w Zespole obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, pod warunkiem, że Zespół dysponuje miejscami w oddziale przedszkolnym. Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych reguluje odrębny regulamin.

§ 3.

 1. Do pierwszej klasy z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu. Dzieci spoza obwodu Zespołu przyjmowane są tylko w przypadku, gdy Zespół posiada wolne miejsca.
 2. Oddziały klas pierwszych tworzone są poprzez dobieranie do nich dzieci w jak najbardziej zbliżonym wieku, począwszy od najmłodszych.
 3. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Zespołu dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy pierwszej odstępując od zasady, o której mowa w ust. 2.
 4. Liczba dzieci w klasach pierwszych nie może przekraczać 25, z wyjątkiem oddziałów integracyjnych.
 5. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie może przekraczać 20, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi na podstawie odrębnych przepisów przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

§ 4.

 1. W przypadku większej ilości kandydatów do oddziałów klas pierwszych Zespołu zamieszkałych poza obwodem Zespołu, niż liczba wolnych miejsc w tych oddziałach, zostanie przeprowadzona rekrutacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku Zespołu oraz na stronie internetowej strony listy zawierającej imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Na liście podaje się najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia lub informację o liczbie pozostałych wolnych miejsc w klasach pierwszych w Zespole.

§ 5.

 1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy ogłoszenie Zasad naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w  Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022, w razie potrzeby - wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym zasad naboru uczniów, obowiązujących w Zespole oraz  zorganizowanie naboru zgodnie z przepisami ustawy, rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 2. Dane osobowe dzieci, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko ukończy klasę pierwszą w Zespole. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Zespole  przez okres jednego roku.

§ 6.

 1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:
 • od 08.02.2021r. do 17.03.2021r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 18.03.2021r. do 23.03.2021 r. –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;  
 • 24.03.2021r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 25.03.2021r. do 29.03.2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 30.03.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • od 08.06.2020r. – 14.08.2020r. - nabór uzupełniający, przeprowadzany  w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wnioski kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatów, spełniających następujące kryteria:

1) ) rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w Zespole- 3 pkt,

2) dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w Zespole -              2 pkt,

3) w obwodzie szkolnym zamieszkuje babcia lub dziadek wspierający rodziców ( prawnych opiekunów) w zapewnieniu dziecku należytej opieki – 1 pkt,

4) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 1 pkt.

3. Wnioski kandydatów zamieszkałych poza terenem  Miasta Bełchatów komisja rekrutacyjna rozpatruje na etapie naboru uzupełniającego i bierze pod uwagę kryteria jak na pierwszym etapie rekrutacji.                                                                                                                                                      4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – odpowiednie orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz  nieobowiązkowo - inne dokumenty świadczące o potrzebie kształcenia specjalnego i specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka.

§ 7.

 1. Spełnianie kryteriów wskazanych w § 6 ust. 2 musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz inne dokumenty dołączone do wniosku (załącznik nr 1):
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta/wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności np. dowód tożsamości rodzica , akt urodzenia dziecka 9 wyłącznie do wglądu).

§ 8.

 1. Jeśli w wyniku rekrutacji liczba dzieci w klasach pierwszych w Zespole jest mniejsza niż ilość wolnych miejsc, do placówki mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Miasto Bełchatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując odpowiednio przepisy niniejszych zasad.

§ 9.

1. Zasady naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022 są dostępne w sekretariacie placówki oraz na stronie internetowej Zespołu.

2. Zasady naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022 wchodzą w życie z dniem  08.02.2021r.

 

Wykaz załączników do Zasad naboru uczniów do klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022:

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

sp9@belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 115555 odwiedzin