Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Nabór do oddz. przedszk.

UWAGA RODZICE!

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 9
rok szkolny 2019/2020

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie są do pobrania  w sekretariacie lub do wydrukowania ze strony internetowej szkoły 
od 4 lutego 2019 roku do 15 marca 2019 roku .

 

do pobrania:

 

 wniosek    ośw. o zamieszk.    ośw. o wielodzietności    ośw. dla rodz. samot.    klauzula informacyjna dla rodziców

 

 

Regulamin

naboru dzieci do oddziału przedszkolnego

 Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  Bełchatowie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ) – art.29, art. 31, art. 91-92, art. 101 – 102, art. 110, art. 126, art. 130-131, art. 149-150, art. 152-161.

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe                            ( Dz.U. z 2017 roku poz. 60 ) – art. 204 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 304, art. 322, art. 324

3. Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa   z dnia 22 stycznia 2019 roku

4. Uchwała nr XXXII/278/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku                                  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa.

 

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ogłasza nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym. Nabór trwa w terminie od 04 lutego 2019r. do                            15 marca 2019r.

§ 2.

1.  Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

zamieszkałego na terenie Miasta Bełchatów, złożony do Dyrektora Szkoły.

 2.Warunkiem udziału dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9                                w Bełchatowie, na rok szkolny 2019/2020” (wzór - Załącznik  nr 1) wraz z załącznikami wskazanymi w § 6 (wzory do pobrania w sekretariacie Zespołu  lub do wydrukowania ze strony internetowej placówki).

3.Wnioski wydawane są w godzinach pracy sekretariatu Zespołu tj. od godziny 7.30 do godziny 15.30.

 

 

§ 3.

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 • od 04.02.2019r. do 15.03.2019r. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 18.03.2019r. do 21.03.2019 r. –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 •  22.03.2019r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 25.03.2019r. do 28.03.2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 29.03.2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • od 03.06.2019r. do 09.08.2019r. - nabór uzupełniający, przeprowadzany   w przypadku wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 12.08.2019r. do 14.08.2019r.  – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu;
 • 19.08.2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 20.08.2019r. do 26.08.2019r.  - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 27.08.2019r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                     i nieprzyjętych.

§ 4.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie  Miasta Bełchatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      Wielodzietność rodziny kandydata.

2)      Niepełnosprawność kandydata.

3)      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4)      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5)      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6)      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

7)      Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria podstawowe, wymienione w ust. 1, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami                       w oddziale przedszkolnym, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:

1)      dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – 5 pkt.

2)      dziecko, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole prowadzącej dany oddział przedszkolny – 2 pkt.

3)       w obwodzie szkoły zamieszkuje babcia lub dziadek wspomagający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku należytej opieki – 1 pkt.

 

§ 5.

 

 1. Spełnianie kryteriów wskazanych w §5 ust. 1 musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz  dokumenty wydane przez uprawnione organy i dołączone do Wniosku.
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ( wzór - załącznik nr 2)
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ( wzór - załącznik nr 3)
  4. oświadczenie, iż miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w odległości do 3 km od siedziby szkoły (wzór - załącznik nr 4)
  5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
 2. Spełnianie kryteriów wskazanych w §5 ust. 3 musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych, dołączone do Wniosku.
 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i ust 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta/wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności.

§ 6.

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego szkoły, Dyrektor Zespołu powołuje komisję rekrutacyjną oraz wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
 2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego szkoły. 
 3. Dyrektor Zespołu przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany, otrzymał wymaganą, wskazaną przez komisję rekrutacyjną, liczbę punktów oraz rodzice/opiekunowie prawni złożyli wymagane dokumenty.
 4. Dane osobowe dzieci, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w szkole.
 5. Jeśli rodzic/opiekun prawny dziecka nieprzyjętego do oddziału przedszkolnego w szkole wystąpi do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniałaby do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 7.

 

 1. Listę, o której mowa w §4 pkt.4 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku Zespołu. 
 2. Do zadań Dyrektora Zespołu należy:
  1. wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,
  2. ogłoszenie Regulaminu naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr  9, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w  Bełchatowie na rok szkolny 2019/2020,
  3. w razie potrzeby wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym zasad określonych w Regulaminie naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr  9, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w  Bełchatowie na rok szkolny 2019/2020,
  4. wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców/opiekunów prawnych,
  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej .

 

§ 8.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu obu etapów postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor  przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające prowadzone jest w okresie od 03 czerwca 2019r. do 27 sierpnia 2019 roku.
 3. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole nie decyduje kolejność składania wniosków.

§ 9.

 1. Jeśli w wyniku obu etapów rekrutacji oraz po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole jest mniejsza od ilości wolnych miejsc, do placówki mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Miasto Bełchatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

§ 10.

 1. Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9, w Zespole  Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w  Bełchatowie na rok szkolny 2019/2020 podlega ogłoszeniu na  tablicy informacyjnej Zespołu oraz na stronie internetowej placówki.
 2. Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9, w Zespole  Szkolno –Przedszkolnym nr 9  w  Bełchatowie na rok szkolny 2019/2020 wchodzi w życie z dniem  04 lutego 2019 r.

 

Wykaz załączników do  Regulaminu naboru dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  Bełchatowie w na rok szkolny 2019/2020:

 

 1. Załącznik nr 1 – „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie  na rok szkolny 2019/2020”
 2. Załącznik nr 2  - „Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka”
 3. Załącznik nr 3 -  „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem”
 4. Załącznik nr 4 – „Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły”

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

sp9@belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 109088 odwiedzin